Dzień ziemi

W kwietniu centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej Śląskiego ogrodu botanicznego obchodzony będzie dzień ziemi. To trzecie z dziesięciu zaplanowanych świąt na 2012r. Pierwsze z tych świąt odbyło się w lutym obchodzono wtedy dzień obszarów wodno błotnych, drugie święto Światowy dzień wody obchodzono w marcu.

Święta ekologiczne maja na celu wykształcania wśród lokalnej społeczności zachowań proekologicznych. Ogród jest instytucją powołaną do tego by organizować seminaria naukowe, dni otwarte i wykłady.